03.02.2019

Kharkiv, UA

Mrs. Nurit Pahl

CAC

NOM

02.02.2019

Kharkiv, UA

Mrs. Grazyna Laskowska-Malaga, PL


CAC

NOM

07.10.2018

Minsk, BY

Mrs. Neniana Boiko, UA

EX 1

NOM

06.10.2018

Minsk, BY

Mrs. Olga Komissarova, EE


EX 1

NOM

23.09.2018

Bucharest, RO

Mr. Ireneusz Pruchniak, PL

EX 1

NOM

22.09.2018

Bucharest, RO

Mrs. Magdalena Kudra, PL


EX 1

NOM

09.09.2018

Dnipro, UA

Mrs.Jurgita Gustaitine, LT

EX 1

NOM, BIS

08.09.2018

Dnipro, UA

Mrs. Marina Vinkel, EE


EX 1

NOM, BIS

08.07.2018

Odessa, UA

Mrs. Grazyna Laskowska-Malaga, PL

EX1

07.07.2018

Odessa, UA

Mrs.Jurgita Gustaitine, LT

EX1